شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

 

بعضی رازها را ن

نمی شود فریاد زد

بعضی رازها را

نمی شود گریه کرد

بعضی رازها را

نمی شود خندید

راز عشق را اما

حتی نمی شود سکوت کرد

من

چون رازی

تو را

در غزل هایم زمزمه می کنم!

 

#ادم