شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

 

گر چه می دانم که بیهوده ست

باز می جویم

به هر سو

دیدگانی را که روزی موج میزد

در نگاهش ؛ عشق

گرچه می بینم که دیگر

هیچ چشمی را از این آتش نشانی نیست

باز ، می جویم

که شاید

در پس خاکستر قلبی

مانده باشد

شعله ای روشن

جستجو معنای انسان است

گرچه می دانم که بیهوده ست


@ادم