شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

 

کاش

می شد دوباره نگاه کرد

دوباره گریه کرد

دوباره خندید

 

کاش

می شد

دوباره

عاشق شد

 

#ادم