شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

 

نگاه کن

لبخند بزن

 

صبح

ازلبان تو طلوع می کند

و از چشمان تو

آفتاب


در شامگاه آرزو و امید

حضور تو

روشن ترین بهانه بودن است

 

#ادم