شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی


عشق را داغدار بنویسیم

چشم را انتظار بنویسیم

پر و بال عقاب دارد مرگ

زندگی را حصار بنویسیم

گوشه دفتر سپید سحر

حرف سرخ انار بنویسیم

خون گل می چکد ز زلف چمن

باغ را دشت خار بنویسیم

ما که از جنس سربدارانیم

سرو را شکل دار بنویسیم

دل صحرا غبار آلود است

ما ولی از سوار بنویسیم

قسمت ما اراده من و توست

می توانیم بهار بنویسیم

روی دیوار آرزوهامان

عاشقانه شعار بنویسیم

داغ عشقی که مانده در دل را

غزل آبدار بنویسیم


#ادم