شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

جنگ با چشمِ سیاهت سخت بود

دل گرفتنْ از نگاهت سخت بود

راه بیرون بردن از این تیره شب

بی عصای روی ماهت سخت بود

من نوشتم عشق و تو خواندی هوس

حاصلِ این اشتباهت سخت بود

می کنم اقرار بر جرمم ، ولی

کیفرِ بیدادگاهت سخت بود

های های گریه هایم، ساده بود

آه ! آهت، آه! آهت سخت بود

من حلالت کرده ام ، امّا بدان

دل شکستی و گناهت سخت بود

پیروی از عقل کردی عاقبت

بی چراغِ عشق، راهت سخت بود