شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی


نظرات  (۱)

و عشق
اگر با حضور
همین روزمرگی ها
عشق بماند !
عشق است…