شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

اینجا خبر از پر زدن قاصدکی نیست
       امید عبث بسته ای ای دل به نسیمش