شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر آدم

سروده های آدم درویشی

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

 

با کلمات

با سکوت

با نگاه

 می دانی

حتی به زبان قاصدک

گفتنی نیست


می دانی

عشق را

تنها می توان بوسید

 

#ادم